Skip to content

Oulun yliopiston arkeologian opiskelijoiden harrastejärjestö

Säännöt

OULUN YLIOPISTON ARKEOLOGIAN OPISKELIJAT 

METELI RY 

SÄÄNNÖT 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston arkeologian opiskelijat Meteli ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on suomenkielinen. 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopiston arkeologian opiskelijoita. Yhdistys edistää ja valvoo jäsentensä opiskeluun liittyviä etuja, seuraa ja pyrkii vaikuttamaan opetukseen ja opiskeluolosuhteisiin, edistää jäsentensä tieteellistä ja ammatillista kehitystä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseen yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia, sekä ekskursioita. Meteli ry pitää alaan liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja asianomaisilla luvilla järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia. 

3§ JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Oulun alueen arkeologiasta kiinnostuneet korkeakouluopiskelijat. Jäsenet maksavat kertaluontoisen jäsenmaksun. Jäsenyys jatkuu kunnes jäsen eroaa tai kunnes hänet erotetaan.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Yhdistyksen toimintaa tukevilta kannattajajäseniltä peritään kertaluontoinen jäsenmaksu, jonka suuruus päätetään syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtajilta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

4§ HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme varsinaista jäsentä, sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten enimmäismäärä on 8 henkilöä.

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin,
taloudenhoitajan, tiedotusvastaavan, ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Vaihtoehtoisesti hallitus voi kokoontua, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna puolet hallituksesta on läsnä. Asian mennessä äänestykseen se ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

6§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokousilmoitus on toimitettava viimeistään seitsemän päivää aikaisemmin arkeologian ilmoitustaululle tai sähköpostitse yhdistyksen sähköpostilistalle. 

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, syyskokous ja kevätkokous. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. 

Näiden lisäksi kokous voidaan pitää hallituksen tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

Yhdistyksen kokouksissa ainoastaan jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan ääni. 

9§ VUOSIKOKOUKSET 

Sekä syys- että kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.      kokouksen avaus 

2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

3.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4.      hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat: 

5.      käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle 

6.      vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruudet 

7.      valitaan hallituksen puheenjohtaja 

8.      valitaan hallituksen muut jäsenet 

9.      valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt 

10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11.  käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat 

Kevätkokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat: 

5. esitetään ja hyväksytään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastuslausunto 

6. päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

8. käsitellään muut esille tulevat asiat 

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.